Monthly Archives: veebruar 2016

Kognitiivne õppimine e-õpiku näitel

Standard

Valisin e- õpikust peatüki ,,Venestuse algus” , et hinnata seda kognitiivse õppimise seisukohast. Kognitiivse õppimise puhul on oluline õpitu salvestamine mällu, õpitu säilitamine ja meenutamine. Kognitiivse õppimise seisukohast on õpilase töömälu ja pikaajaline mälu võtmesõnadeks, ka unustamisel on õppimise juures oluline koht, sest unustamise käigus tehakse üldistusi pikaajalisse mällu.

Võtsin analüüsimisel abiks ka Mayeri multimeedia  esituse printsiibid.

Inimesed õpivad paremini, kui infot esitatakse korraga nii verbaalsel kui ka visuaalsel kujul.

Antud peatükis on uus info esitatud enamasti tekstina, aga juurde võib vaadata ka lühikest videot, mille pikkuseks on poolteist minutit. Tekstis olevad pildid on samuti informatiivsed. Pisut arusaamatuks jäi tänapäevase GoogleMaps kaardi roll – kas õpilane võiks sealt vaadata, kus paiknevad teised venestatud riigid?

Inimesed õpivad paremini kui sõnaline ja visuaalne info on omavahel füüsiliselt integreeritud.

Sõnaline ja visuaalne info ei ole e- õpiku peatükkides omavahel integreeritud, sõnalise osa olemasolu eeldab ikkagi kellegi selgitusi ja täiendavat informatsiooni. Kuulasin ka selles peatükis olnud helifaili, aga selle sisu ei olnud minu meelest sugugi seotud venestamise teemaga (ülemäärasuse printsiibi kohaselt ei peagi olema sama informatsioon esitatud rohkem kui ühes modaalsuses), juttu oli hoopis laste kasvatamisest taluperes 19.sajandi teisel poolel.

Inimesed õpivad paremini, kui infot esitatakse pigem visuaalselt ja audiona kui visuaalselt ja tekstina.

Iseseisva õppimise ja e- õpiku puhul ei saa eeldada, et infot esitatakse nii visuaalsena kui ka audiona.  Selle  printsiibi kohaselt ei ole antud õpiku versioon kõige parem.

Inimesed õpivad paremini, kui infot esitatakse mõistlikul määral tükeldatud annustena, info esitus on suuline ja sisaldab tuntud mõisteid.

Tekst on jagatud lõikudeks ja  antud materjali ei ole liiga palju.

Seevastu helifaili pikkus oli 48 minutit ja ükski püsimatu õpilane ei hakkaks seda kuulama ilma mõjuva põhjuseta. Võib- olla, kui tegus õpilane saaks seda heli kuulata näiteks kehalise kasvatuse tunnis suusatamise ajal, oleks selle kuulamine mõeldav.  Uurides kuulamisülesannet uuesti, nägin oma üllatuseks, et seal on ajaliselt kirjas, millisel minutil algab uus teema ja seega on heli tinglikult tükeldatud.

Inimesed õpivad paremini, kui esitatakse vaid oluline info struktureeritud moel, kusjuures omavahel seotud mõisted ja kujutised asuvad ekraanil lähestikku nii ruumiliselt kui ka ajaliselt.

Peatükk on suhteliselt lühike ja teksti lõpus on esitatud ka küsimused ja arutlusteemad. Mõistan, et neil õpilastel, kes tahaksid kohe tegutsema hakata, on võimalik ainult hakata märkmeid teksti alla lisama. Üllataval kombel puudub õpikus näiteks allajoonimise või teksti märgistamise võimalus.

Teksti lugemist ühest küljest segab hüpertekstide olemasolu  ja teisest küljest on see hea võimalus just näiteks keelekümblusega koolides mõistete selgitamiseks, sest suurem osa hüpertekste on seotud mõistete seletustega Vikipeedias. Palju mõistlikum oleks õpilasel ise võimaldada vajalikele sõnadele seletusi lisada endale sobilikul moel.

Antud peatükk sobib pigem refleksiivse õpistiiliga õppijale, kes eelistab vaikselt mõelda ja üksi õppida.

Tegevusliku õpistiiliga õppija jaoks on lisamaterjali otsimise võimalus ja ka arutlusteemad, mis aktiveerivad  tegutsejaid, ilmselt on võimalik lisada oma leitud materjali märkmetesse.

Peatüki juures puuduvad igasugused interaktiivsed harjutused, mis motiveeriks õpilast selle peatüki materjaliga rohkem tegelema.

Selles peatükis on minu meelest kogemusel tugineva ja intuitiivse õppimisstiiliga õpilastel võrdselt head õppimisvõimalused, sest peatükis on ära toodud nii faktid kui ka seosed. Samuti näib olevat tasakaal osadele keskenduva ja tervikule keskenduva õppimisstiiliga õppimise võimaluses, sest  antud alateemat võib õppida tervikule keskendumata, samas terviku mõistmiseks ei pea ehk kõiki fakte teadma.

Eelmises loengus tehtud õppimisstiilide testi põhjal on minu puhul õpitu visualiseerimine olulisem kui verbaalne osa. Samuti pole väga tasakaalus tegevuslik ja refleksiivne stiil, eelistan selle testi järgi pigem tegevuslikku õppimisstiili, seega tundub, et valitud peatükk ei arvestanud eriti mulle sobiva õppimisstiiliga.

 

 

Link ülesandele: https://ifi7056.wordpress.com/2016/02/21/2-too-kognitiivse-oppimise-keskkondade-naited/

Sisupaketi koostamine

Standard

Valisin sisupaketi loomiseks MyUdutu, sest tegemist on veebipõhise keskkonnaga ja ma ei pidanud midagi enda arvutisse alla laadima- meie koolis ei saa õpetajad enam ise oma tööarvutisse uusi programme installeerida.

Mulle tundus, et Udutu puhul oli juba kasutajakonto loomine ja sisse logimine kuidagi liiga keeruline. Otsustasin juba Xertet proovida, aga ei suutnud ka selle programmi puhul meenutada, kas mul on juba konto.

Võtsin siis jälle selle Udutu kasutusele. Proovisin kõigepealt ilma juhendeid lugemata hakata sisu tootma. Esimesele slaidile lisasin mõistekaardi, lisasin selle pildi ka Library lehele, kõik oli ilus, aga hiljem seda lehte Moodles näha polnud.

Mulle tundus, et kogu protsess oli kohutavalt aeglane- ma ei saanudki aru, et kas tegemist oli juhtumisi üliaeglase internetiühendusega või ongi sisupakettide loomine Udutus väga kannatlikele inimestele.

Järgmiseks soovisin lisada mõne asjakohase video Youtube kaudu. Sellega ma kohe hakkama ei saanud. Lugesin Udutu abi ja proovisin uuesti. Vaatasin ära veel terve hulga õpetavaid videosid ja siis sain aru, et see video, mida mina lisada tahtsin, polnudki selleks mõeldud. Õnneks leidsin uue video ja sain selle ka tööle.

Soovisin lisada ka linki ühele veebilehele, ka sellega ei saanud ma hakkama.  Jätsin selle lehe oma õppematerjali siiski alles.  Väga loogiline on Udutus oma arvutist õppeamaterjale üles laadida, see ei tekita mingeid raskuseid, ilmselt eeldataksegi, et kogu õppematerjal on autori omalooming. Kuna SCORM pakettide puhul pakitaksegi kogu õpiobjekti materjal ühte faili, siis polegi vist võimalik kasutada erinevaid veebilehekülgi. SCORM paketi tugevuseks on seega kindla peale töötav õpiobjekt, sest kogu materjal on ühes kohas.

Powerpointide importimine on Udutus väga mugav. Esmalt soovisin importida esitlust, mis oli ilmselt liiga mahukas ja see ei õnnestunud. Seejärel  importisin kaks esitlust ja valisin erinevad importimise võimalused.

Udutus saab koostada erinevadi küsimusi. Katsetasin neist 6 erinevat. Küsimuste koostamine oli Udutu puhul juba päris loogiline ja arusaadav. Hea, et saab ka kohe tagasisidet anda ja vale vastuse puhul suunata tagasi õppematerjali juurde. Suunamisi oma õppematerjali sees ma seekord ei kasutanud, see nõuab korralikumat läbimõtlemist.  Kuigi enne küsimuste koostamist laadisin ma vajalikud pildid jälle Librarysse, ei ole ikkagi mu mõnda küsimust Moodles näha. Ma olen kindel, et kui on rohkem aega, siis on võimalik teha väga häid õppematerjale.

Kasutasin seekord materjalidena õppekava toodus näidistöökavasse lisatud materjale ja lisasin mõned materjalid ka Koolielust. Küsimused koostasin ise, sest muid võimalusi ma ei näinudki.

Olen sellel aastal kasutanud Elademyt, et sisustada õpilaste kodust digiõppepäeva. Eliademys (ühepäevase) kursuse loomine on väga lihtne, samas jällegi testimise võimalused on piiratud.

Udutu kahjuks räägib minu meelest kasutamise keerukus. Samas on päris head võimalused koostada küsimusi, ma arvan, et keeleõpetajatel on väga hea kasutada ka audio lisamise võimalusi. Udutu annab palju võimalusi arvestada õppija individuaalsusega- õppijat on võimalik tagasi suunata õppematerjalide juurde või siis jätta osa kordavast materjalist ka vahele, kui õpitulemused on juba saavutatud.   Mulle meeldis võimalus näha iga lehe puhul eelvaadet.

Link ülesandele: https://oppematerjalid.wordpress.com/2016/02/22/teine-teema-sisupakettide-koostamise-vahendid/

Link minu koostatud kursusele.

 

 

 

 

Õpileping

Standard

Teema – Soovin õppida õppematerjalide loomist, mida saan ka oma töös kasutada. Olen siiani loonud lihtsaid õpiobjekte Kahootis, LeariningAppsis, Eliademys. Kindlasti on digitaalsete õppematerjalide loomisel palju põnevaid võimalusi, millest ma pole veel teadlik.

Eesmärgid –  Digitaalsete õppematerjalide loomine on just see, mis pakub suurt väljakutset. Tahan kindlasti korralikult mõnd digitaalse õppematerjali koostamise vahendit kasutama hakata.

Strateegiad –Püüan osaleda kõigis loengutes. Tutvun õppematerjalidega. Kavatsen  kinni pidada tähtaegadest. Soovin luua digitaalse õppematerjali, natuke hirmutavaks pean kvaliteedinõudeid.  Teksti analüüs tundub ka väga vajalik olevat, aga olen juba ette ajapuuduses kindel.

Vahendid/ressursid – Kasutan kindlasti kursuse õppematerjale. Teen koostööd kursusekaaslasetega.

Hindamine – Olen eesmärgi saavutanud, kui oskan luua nõuetekohast õppematerjali. Olen ette kindel, et pärast kursuse läbimist olen kordi targem kui praegu.

Link ülesandele- https://oppematerjalid.wordpress.com/2016/02/07/opilepingud-2/

 

 

 

Käitumusliku õppimise näide

Standard

Käitumislikku õpet iseloomustavad väga hästi interaktiivsed drillprogrammid.

Ma usun, et paljudele õpetajatele seonduvad digitaalse õppega just need drillimismängud. Väga palju mänge on loodud näiteks korrutustabeli õppimiseks, sest lõpuks ongi see ju vaja suure treenimisega pähe õppida ja miks mitte teha seda mängides.

Drillprogrammid treenivad reeglitel põhinevaid teadmisi ja need omandatakse peamiselt meeldejätmise teel.

Valisin tutvustamiseks http://www.adaptedmind.com/ leitud tõenäosuse teemalise tunni. esimene

Antud mängu puhul öeldakse juba enne alustamist, et raskusastet kohandatakse vastavalt mängija arengule.

teine

Antud õppemängu küsimused olid seotud aritmeetilise keskmise arvutamisega ning moodi ja mediaani leidmisega.

neljas

Õigete vastuste puhul sain kohe punkte juurde. Väga lihtne on 5 antud arvu puhul leida mediaani, moodi leidmine pole ka keeruline kuni 10 arvu puhul.

viies

Mida rohkem õigeid vastuseid, seda suuremaid kingitusi oli võimalik valida: minu koletis sõitis mängu lõpuks rulaga, kandis mereröövli rõivaid ja lennutas õhupalle.

kuues

Vale vastuse puhul sai koheselt tagasisidet: mängija nägi õiget lahenduskäiku ja sai vajadusel valida ka video, milles lahenduskäiku ka selgitati.

seitse

Küsimused kordusid. Kui vastasin valesti aritmeetilise keskmise arvutamisel, siis tekkis järjest küsimusi just selle teema kohta. Panin tähele, et alguses sain arvutada keskmist 5 liidetavaga,  hiljem oli liidetavaid juba 8. Aritmeetilise keskmise arvutamine oli natuke tüütu, ei kujuta ette, et õpilased viitsiksid seda väga palju teha.

Kahjuks ilma registreerimiseta polnud võimalik järgmisele tasemele saada ega ka ühtegi teist neist õppetundidest avada. Antud lehekülg on suunatud eelkõige lapsevanematele, et kaasa aidata oma lapse arengule läbi õppemängude.  Enamasti olen leidnud küll õpetajatele suunatud lehekülgi, aga antud juhul on tegu tasuliste õppematerjalidega, sama raha eest võib lapsevanemal õppida kuni 5 last. Lapsevanemale lubatakse, et ta saab kogu aeg tagasisidet oma lapse arengu kohta ning loodav õppematerjal vastab just tema lapse arengule ja vajadustele.

Antud drillmängu puhul olid olemas kõik elemendid: optimaalne jõukohasus, tagasiside saamine, punktide ja õhupallide saamine auhinnaks ja valede vastuste puhul kohene tagasiside. Kindlasti täidab selline mäng eesmärgi- õpilane oskab arvutada aritmeetilist keskmist ning leida moodi ja mediaani, sest ühe mängu jooksul saab ta seda teaha korduvalt.

Viide ülesandele ja kasutatud õppeamaterjalidele:

https://ifi7056.wordpress.com/kursuse-uued-teemad/1-kontaktpaev-kaitumuslik-oppimine-digitehnloogiaga/

https://ifi7056.wordpress.com/2016/02/07/iseseisev-too-1/#comments

 

Õpiobjekti mõiste ja õppematerjalide levitamise vahendid

Galerii