Category Archives: IFI7057 Haridustehnoloogiline nõustamine

Haridustehnoloogi roll õppetegevuse kvaliteedi tõstmisel.

Standard

Mis on haridustehnoloogia?
Millega tegeleb haridustehnoloog?

Õpilaste jaoks on digivahendite kasutamine elu loomulik osa ja õppetöös tuleb osata ära kasutada õpilaste huvi ning suunata see õppimise hüvanguks. Õpetajad peavad olema pädevad kasutama IKT- vahendeid õppetöös. Õpetajad peavad osalema elukestvas õppes ja end pidevalt täiendama. Tehnoloogia aitab suurendada õpetamise ja õpetamist toetavate protsesside efektiivsust ning võimaldab muuta õppetöö mitmekülgsemaks ja huvitavamaks

Õppimise käsitus on muutumas, vanad õpetamismeetodid õpilastele enam ei sobi, nad ootavad õppimiselt põnevust ja vaheldust. Kuna õpilased õpivad kõige paremini aktiivselt tegutsedes ja teisi õpetades ning nad kasutavad meelsasti nutiseadmeid, siis peaks igas koolis tööl olema inimene, kes suunab õpetajaid uut moodi õpetama.

Haridus on alati olnud väga jäik muutuma. Kui muutused tulevad ülikoolidest, kes koolitavad noori õpetajaid, siis loodetavasti viiakse need muudatused ka koolis ellu. Inimeste harjumusi on raske muuta, lihtne on õpetada õpiku- töövihiku meetodil. Palju pingutavam on õpetada lähtuvalt väljundipõhisest õppest, kasutades õppeainete lõimumist ja kujundavat hindamist ja IKT vahendeid. Uute suundadega õppetöös võiks tegeleda ka kooli haridustehnoloog, kes valdab uusi ja kaasaegseid õpetamismetoodikaid.

Haridustehnoloog peaks eelkõige töötama õpetajatega. Esmalt on vaja kaardistada õpetajate oskused ja valmisolek kasutada õppetöös IKT- vahendeid ja uusi õpikeskkondi. Haridustehnoloogi ülesanne on tutvustada õpetajatel uusi võimalusi IKT rakendamisel õppetöös. Haridustehnoloogi roll on nõustada õpetajaid, kes vajavad konkreetset tuge mõne idee elluviimisel. Usun, et esialgu kujuneb välja grupp õpetajaid, kes on valmis uuendustega kaasa minema ja teine osa õpetajatest pigem väldib igasuguseid uuendusi. Pole mõtet vägisi sundida õpetajat teisiti õpetama, kui ta pole selleks veel valmis. Tean õpetajat, kelle klassis seisab kasutult interaktiivne tahvel ja ta ei soovi seda mingil moel kasutada. Uus tehnoloogia tuleks ennekõike suunata õpetajatele, kes on valmis ise arenema.

Pean haridustehnoloogi rolli väga oluliseks just õpetajatele uute õpikeskkondade ja rakenduste tutvustamisel, sest paljudel õpetajatel ei teagi uutest võimalustest, mida kasutades õppetöö mitmekesisemaks või efektiivsemaks muuta.

Usun, et haridustehnoloog suudab õpetajad kooli piires ka omavahel rohkem koostööle suunata, et õpetajad saaksid oma õppeaineid lõimida. Haridustehnoloogi eestvõtmisel saab digipädevuste arendamise sisse kirjutada ka kooli õppekavasse.

Meie koolis on õpilastel suurepärased võimalused digivahendite kasutamiseks õppetöös. Juba mitmendat aastat on meil kasutada 25 Samsungi tahvelarvutit. Sellel aastal on lisandunud ka mobiilne arvutiklass 24 sülearvutiga ja 3D- printer. Meie koolis on igas klassiruumis projektor, kõigil õpetajatel sülearvuti ja  8 klassiruumis on interaktiivsed tahvlid.

Haridustehnoloog peab tegema tihedat koostööd kooli IT- toega, sest IKT- vahenditega kaasnevad erinevad tehnilised probleemid, mida ei peaks haridustehnoloog lahendama.

Haridustehnoloogi üheks ülesandeks on kindlasti ka kooli juhtkonna nõustamine. Haridustehnoloog saab soovitada paremaid lahendusi näiteks küsitluste läbiviimiseks, info edastamiseks, arenguvestluste planeerimiseks jne.

Haridustehnoloogi roll on hoida end uute õpikeskkondadega ja digitaalsete õppevahenditega kursis, et soovitada igale õpetajale parimaid lahendusi oma õppetöö efektiivsemaks muutmisel.

E- kursus ja repositoorium

Standard

Mis on e-kursus ja mis on elektrooniliste õppematerjalide repositoorium?
Mille poolest nad erinevad?
Millist lisaväärtust aitab “e” luua?

E- kursus on 100% veebipõhiselt läbiviidav õpe.

E-kursuse plussina on osalejad välja toonud selle, et õppija valib ise endale sobiva aja, mil aktiivselt kursusel osaleda – kuskile kindlal kellaajal kohale minema ei pea. E- kursused on tihti koostatud väga konkreetsete õpitulemuste kohta: videotöötlus, projektide kirjutamine, GeoGebra kasutamine jne, ja sobivad enesetäiendamiseks töö kõrvalt.

Õpetatava aine sisu ja õpetamismeetodid peavad toetama ainekavas esitatud õpiväljundite saavutamist. Kogu õppimiseks vajalik info on õppejõu poolt lisatud mõnda õpikeskkonda, seal on  õppematerjalid, ülesannete kirjeldused, õpijuhis jm õppijale vajalik. Kindlal õppeperioodil  tuleb lugeda teatud õppematerjale, sooritada eneseteste, hindelisi teste või ülesandeid ning võimalus on foorumis arutleda ja probleemide korral abi küsida.

E- kursuselt õppimise käigus  saab iga osaleja uusi teadmisi, oskusi ja  individuaalset tagasisidet.

Elektrooniliste õppematerjalide repositoorium on elektroonilise õppevara kogu. Repositoorium sisaldab õpiobjekte ja e-kursuseid ja on loodud materjalide otsimiseks, kasutamiseks ja jagamiseks.

E- kursus on planeeritud saavutamaks õpitulemusi, repositooriumist saab õpetaja leida enda kursusele sobivaid materjale.

Enamikus keeltes kasutatakse mõistete ees kirjatähte e, mille kasutamine viitab elektroonilisele või internetiga seonduvale. Õpetaja saab luua õppijatele paremad õppimistingimused, muutes õppematerjalid mitmekesisemaks ning võimaldades diferentseerida õppetööd.

Kasutatud materjalid:
Kusmin, Marge. Haridusleksikonis e-õppest. Kursuse „Haridustehnoloogiline nõustamine“ materjal. Link materjalile:
https://moodle.hitsa.ee/pluginfile.php/1153534/mod_folder/content/0/Mida%20t%C3%A4hendab%20e-%C3%B5pe%3F.pdf?forcedownload=1

Video “Elektrooniline õppematerjal” Marge Kusmin (25.märtsil 2010 seminaril “Kus? Miks? Kuidas? salvestatud video): Video “Elektrooniline õppematerjal” (https://go.ttu.ee/MAGDTY)

Video “Mis on õpiobjekt?” Marge Kusmin (25.märtsil 2010 seminaril “Kus? Miks? Kuidas? salvestatud video õpiobjekti olemusest): Video “Mis on õpiobjekt” (https://go.ttu.ee/SA8MND)